Wiktionary:Senarai akronim dan singkatan/J

Daripada Wiktionary
Akronim Penjelasan
J
JAK Jarak di Antara Kuartil (Inter-Quartile Range).
JAKIM JAbatan Kemajuan Islam Malaysia.
Jam. [kitab injil] James (Yakobus).
Jan. January (Januari).
Jb. [kitab injil] Job (Ayub).
JBIC Japan Bank for International Cooperation.
JD Jack Daniel's (whiskey).
JDA Joint Development Area.
Jdg. [kitab injil] Judges (Hakim-Hakim).
Jer. [kitab injil] Jeremiah (Yeremia).
Jh. Johor.
JICA Japan International Cooperation Agency.
JJ [tidak rasmi] Jinjang.
Jk. Jakarta.
JKKK Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung (Village Development and Security Committee).
jkps. juta kaki padu sehari.
JKR Jabatan Kerja Raya.
JMTI Japan and Malaysia Technical Institute.
JOA Jabatan Orang Asli.
Joe. [kitab injil] Joel (Yoel).
Joh. [kitab injil] John (Yohanes).
Jon. [kitab injil] Jonah (Yunus).
Jos. [kitab injil] Joshua (Yosua).
JP [tidak rasmi] Jaga Pintu, Jaksa Pendamai, Justice of Peace.
JPA Jabatan Perkhidmatan Awam, Jawatankuasa Pelaburan Asing (Foreign Investment Committee).
JPEG Joint Photographic Experts Group.
JPH Jabatan Perkhidmatan Haiwan (Department of Veterinary Services).
JPJ Jabatan Penyiasatan Jenayah (Criminal Investigation Department).
JPSHK Jawatankuasa Penstrukturan Semula Hutang Korporat (Corporate Debt Restructuring Committee).
JPS Jabatan Pengairan dan Saliran.
JPT Jabatan Parit dan Taliair.
JRDA Jengka Regional Development Authority (Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka).
JSM Johan Setia Mahkota.
JT Jabatan Telekom.
Jud. [kitab injil] Jude (Yudas).
Jul. July (Julai).
Jun. June (Jun).
JVC Japan's Victor Company.
Jw. Jawa.