ആത്മാവു്

Daripada Wiktionary.
Jump to navigation Jump to search

Bahasa Malayalam بهاس ملايالم

Kata nama کات نام[sunting]

ആത്മാവു് (ātmāvŭ)

  1. jiwa

Etimologi[sunting]

Diterbit daripada bahasa Sanskrit ātmā, bentuk difleksi ātman

Sebutan[sunting]

Tasrif nama[sunting]

Kasus Mufrad Jamak
Nominatif ആത്മാവു് (ātmāvŭ) ആത്മാക്കള് (ātmākkaḷ)
Vokatif ആത്മാവേ (ātmāvē) ആത്മാക്കളേ (ātmākkaḷē)
Akusatif ആത്മാവിനെ (ātmāvine) ആത്മാക്കളെ (ātmākkaḷe)
Datif ആത്മാവിനു് (ātmāvinŭ) ആത്മാക്കള്ക്കു് (ātmākkaḷkkŭ)
Genitif ആത്മാവിന്റെ (ātmāvinṟe) ആത്മാക്കളുടെ (ātmākkaḷuṭe)
Lokatif ആത്മാവില് (ātmāvil) ആത്മാക്കളില് (ātmākkaḷil)
Sosiatif ആത്മാവിനോടു് (ātmāvinōṭŭ) ആത്മാക്കളോടു് (ātmākkaḷōṭŭ)
Instrumental ആത്മാവിനാല് (ātmāvināl) ആത്മാക്കളാല് (ātmākkaḷāl)